Regulamin korzystania z serwisu drukarniatinta.pl

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego drukarnia tinta.pl („Serwis”) jest firma Drukarnia Tinta Zbigniew Szymański, prowadząca działalność pod adresem: 13–200 Działdowo, ul. Żwirki i Wigury 22 (dalej „Drukarnia Tinta”). Serwis umieszczony jest w domenie drukarniatinta.pl pod adresem URL: https://drukarniatinta.pl
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:
  • połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe);
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML);
  • oprogramowanie umożliwiające odczyt ewentualnych plików PDF.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację „Polityki Prywatności” oraz „Polityki Cookies”.
 4. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzu rejestracyjnym (subskrypcja newslettera), kontaktowym oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie przetwarzane są z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu dostępne są na stronach „Polityka Prywatności” oraz „Polityka Cookies”.

§ 2 SERWIS I JEGO ZAWARTOŚĆ

 1. Celem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom sieci Internet dostępu do treści i materiałów rozpowszechnianych w Serwisie oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie. W ramach Serwisu udostępniane są między innymi:
  • aktualne informacje o Drukarni Tinta i oferowanych przez nią usługach;
  • formularz kontaktowy;
  • możliwość subskrypcji newslettera Drukarni Tinta;
  • specyfikacja techniczna przygotowania materiałów do druku;
  • instrukcja korzystania z Kodak Insite Prepress Portal;
  • ogłoszenia i reklamy dotyczące promocyjnych ofert Drukarni Tinta.
 2. Wszelkie prawa do Serwisu należą do Drukarni Tinta, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafiki, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Drukarni Tinta lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem udostępniane są przez Drukarnię Tinta w Serwisie.
 3. Serwis w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503).
 4. Korzystanie przez użytkowników z Serwisu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Serwisie możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 5. Każde inne wykorzystanie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Drukarni Tinta lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości.
 6. Bezprawne korzystanie z Serwisu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.
 7. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów chronionych prawem zamieszczonych w Serwisie można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: biuro@drukarniatinta.pl
 8. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Serwisie, pod warunkiem, że takie strony zawierają treści zgodne z prawem czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr chronionych prawem osób trzecich.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Drukarnia Tinta dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie ewentualnych przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych od niej niezależnych.
 2. Drukarnia Tinta zastrzega sobie czasowe wyłączanie Serwisu w całości lub w części w związku z przerwami technicznymi, a także wprowadzanie nowych rozwiązań funkcjonalnych, w tym podnoszących poziom bezpieczeństwa i jakości działania Serwisu.
 3. Wszelkie pytania, uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: strona@drukarniatinta.pl
 4. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na stronie Serwisu tj. od dnia 1.04.2019 r.
 5. Drukarnia Tinta zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w dowolnym czasie. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji aktualnego Regulaminu na stronie Serwisu.