Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1–2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym jest firma Drukarnia Tinta Zbigniew Szymański, prowadząca działalność pod adresem: 13–200 Działdowo, ul. Żwirki i Wigury 22, zwana dalej Administratorem. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@drukarniatinta.pl lub telefonując pod numer 23 697 52 62.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest Zlecenie/Umowa/Kontrakt na wykonanie usługi lub produktu, zawarte pomiędzy Tobą a Administratorem, zwane dalej Zleceniem, do powstania którego dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania którego przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Zlecenia oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Zlecenia.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Zlecenia będą niemożliwe.
 5. Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne, tj. przez okres od momentu przyjęcia Zlecenia do momentu uregulowania należności.
 6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom/podwykonawcom/operatorom pocztowym i kurierom oraz organom uprawnionym do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa.
 7. Twoje dane osobowe będą przechowywane od momentu przyjęcia Zlecenia przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Swoje żądanie możesz skierować do Administratora lub wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną (e-mail: rodo@drukarniatinta.pl), telefonicznie lub pisemnie.
 10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.